9:00 - 17:00

Час роботи Пн - Пт

+38067 318 7786

Номер для безкоштовної консультації

Facebook

Ревізія

Ревізія

Планові та позапланові виїзні ревізії проводяться органами державного фінансового контролю (далі – «Держаудитслужба») відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі – «Закон») та Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. N 550 (далі – «Порядок»).

 

Ревізія проводиться відповідно до програми ревізії, в якій визначаються найменування об’єкта контролю, тема, період та питання, що підлягають ревізії. Програма затверджується керівником відповідного територіального підрозділу Держаудитслужби.

Планова виїзна ревізія розпочинається не раніше ніж через 10 календарних днів після надіслання об’єкту контролю повідомлення.

Про проведення позапланової виїзної ревізії та зустрічної звірки об’єкт контролю не повідомляється.

Законом встановлено термін ревізії: 30 робочих днів для планової та 15 – для позапланової. Строк проведення ревізії в межах визначеної Законом тривалості продовжується за рішенням керівника органу державного фінансового контролю, а понад визначену Законом тривалість – за рішенням суду на строк, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 – для позапланової виїзної ревізії.

Перед початком ревізії посадові особи Держаудитслужби зобов’язані під розписку на примірнику Держаудитслужби видати керівнику об’єкта контролю чи його заступнику направлення та копію рішення суду (у разі проведення позапланової виїзної ревізії за рішенням суду).

У разі виявлення порушень законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції Держаудитслужби, посадові особи органу державного фінансового контролю мають право вимагати від працівників об’єкта контролю, причетних до виявлених порушень, письмові пояснення.

Особам, від яких вимагаються пояснення, вручається відповідний перелік питань під особистий підпис про отримання.

Пояснення оформляються на ім’я керівника Держаудитслуби, який призначив ревізію, з обов’язковим зазначенням дати.

Для підтвердження виявлених ревізією фактів посадові особи органу державного фінансового контролю, у разі потреби, мають право отримати від об’єкта контролю завірені копії документів, які засвідчують відповідні факти, та долучити їх до матеріалів ревізії.

Якщо під час проведення ревізії виявлено документи, які свідчать про порушення законодавства, і на об’єкті контролю не гарантується збереження та не виключена можливість їх підробки, посадові особи Держаудитслужби можуть на підставі рішення суду вилучати на строк до закінчення ревізії оригінали таких документів та оформляти вилучення відповідним актом із залишенням у справах об’єкта контролю копій вилучених документів та їх опису.

У разі виявлення в ході ревізіі фактів порушення законодавства, вжиття заходів щодо яких не належить до компетенції Держаудитслужби (зокрема, з питань обігу готівки, валютних операцій, формування об’єкта та/або бази оподаткування, ціноутворення, дотримання антимонопольного законодавства тощо), посадові особи органу державного фінансового контролю невідкладно письмово повідомляють про це керівнику органу державного фінансового контролю чи його заступнику, які забезпечують інформування відповідних державних органів про такі факти.

Зустрічна звірка проводиться за рішенням керівника органу державного фінансового контролю. Для проведення зустрічної звірки посадовій особі Держаудитслужби видається направлення встановленого зразка за підписом керівника, скріпленим печаткою відповідного органу державного фінансового контролю. За результатами зустрічної звірки складається довідка у чотирьох примірниках. Три примірники довідки долучаються до акту ревізії. Четвертий примірник довідки передається підприємству (установі чи організації), на якому проводилася зустрічна звірка

Результати ревізії оформляються актом, який складається на паперовому носії державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. На першому аркуші акту ревізії, який оформляється на бланку органу державного фінансового контролю, зазначається назва документа (акт), дата і номер, місце складення.

Акт ревізії містить:

 • – вступну частину, в якій зазначаються підстава для проведення ревізії, тема ревізії, повна назва об’єкту контролю, його місцезнаходження, відомості про організаційно-правову форму та форму власності, дати початку і закінчення ревізії, період, який підлягав ревізії, перелік посадових осіб органу державного фінансового контролю та залучених спеціалістів, що проводили ревізію, перелік посадових осіб, які відповідали за фінансово-господарську діяльність об’єкту контролю у період, що підлягав ревізії;
 • – констатуючу частину, в якій наведено інформацію про результати ревізії в межах кожного питання програми із зазначенням, за який період, яким способом та за якими документами перевірено ці питання, висновок про наявність або відсутність порушень законодавства, а також, у разі наявності, визначений в установленому законодавством порядку розмір збитків, завданих державі чи об’єкту контролю внаслідок таких порушень

Виявлені допущені об’єктом контролю порушення законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції Держаудитслужби, фіксуються в констатуючій частині акту ревізії з обов’язковим посиланням на норми законів чи інших нормативно-правових актів, які порушено, та зазначенням винних осіб.

Акт ревізії складається у трьох примірниках: перший – для органу державного фінансового контролю, другий – для об’єкту контролю, третій – для передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених Порядком та законодавством.

Перший і третій примірники акту ревізії надаються для ознайомлення і підписання об’єкту контролю у строк не пізніше п’яти робочих днів після закінчення ревізії одним із таких способів:

 • – особисто під розписку керівнику або головному бухгалтеру об’єкту контролю;
 • – через канцелярію з відміткою на примірнику акту органу державного фінансового контролю про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції об’єкту контролю та підписом працівника канцелярії;
 • – рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням.

Керівник, головний бухгалтер та інші визначені працівники об’єкту контролю зобов’язані ознайомитися з актом ревізії та, у разі згоди з викладеними у ньому фактами, підписати отримані примірники акту.

У разі наявності заперечень (зауважень) щодо змісту акту ревізії керівник, головний бухгалтер чи інші особи підписують його із застереженням.

Підписані примірники акту ревізії об’єкт контролю зобов’язаний повернути органу державного фінансового контролю у строк не пізніше ніж протягом трьох робочих дні після отримання.

У разі ненадходження до органу державного фінансового контролю підписаних примірників акту ревізії протягом зазначеного строку посадові особи органу державного фінансового контролю засвідчують це актом про відмову від підпису, що складається у трьох примірниках, один з яких видається об’єкту контролю.

У разі підписання акту ревізії із запереченнями (зауваженнями) керівник об’єкту контролю у строк не пізніше ніж п’ять робочих днів після повернення органу державного фінансового контролю акту ревізії повинен подати йому письмові заперечення (зауваження).

Якщо протягом цього строку заперечення (зауваження) щодо акту не надійдуть, то орган державного фінансового контролю має право вжити відповідних заходів для реалізації результатів ревізії.

У разі виявлення ревізією порушень законодавства посадові особи органу державного фінансового контролю, не чекаючи закінчення ревізії, мають право усно рекомендувати керівнику об’єкту контролю невідкладно вжити заходів для їх усунення та запобігання у подальшому.

Якщо вжитими в період ревізії заходами не забезпечено повне усунення виявлених порушень, органом державного фінансового контролю у строк не пізніше ніж десять робочих днів після реєстрації акту ревізії, а у разі надходження заперечень (зауважень) до нього – не пізніше ніж трьох робочих днів після надіслання висновків на такі заперечення (зауваження), надсилається об’єкту контролю письмова вимога щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства із зазначенням строку зворотнього інформування.

Про усунення виявлених ревізією фактів порушення законодавства об’єкт контролю у строк, визначений вимогою про їх усунення, повинен інформувати відповідний орган державного фінансового контролю з поданням завірених копій первинних, розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення порушень.

У разі, коли діями чи бездіяльністю працівників об’єкту контролю державі або підконтрольній установі заподіяна матеріальна шкода, орган державного фінансового контролю ставить вимоги перед керівником об’єкту контролю та органом його управління щодо пред’явлення цивільних позовів до винних осіб.

За результатами проведеної ревізії у межах наданих прав органи державного фінансового контролю вживають заходів для забезпечення:

 • – притягнення до адміністративної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності винних у допущенні порушень працівників об’єктів контролю;
 • – порушення перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства;
 • – звернення до суду в інтересах держави щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства з питань збереження і використання активів, а також стягнення у дохід держави коштів, одержаних за незаконними договорами, без встановлених законом підстав або з порушенням вимог законодавства;
 • – застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

Варто знати, що стосовно осіб об’єкту контролю, які чинять перешкоди у проведенні ревізії або зустрічної звірки, органом державного фінансового контролю можуть бути вжито заходів для притягнення їх до адміністративної відповідальності. Тому, краще не перешкоджати проведенню ревізії, а контролювати та уважно перевіряти:

 • 1. супровідні документи, які передбачено законом для проведення ревізії;
 • 2. строки проведення ревізії;
 • 3. строки надання результатів ревізії для ознайомлення;
 • 4. строки складення заперечень та висновків на заперечення;
 • 5. строки реалізації результатів ревізії.

Таким чином, Ви зможете захистити свої законні права та інтереси, а у разі виявлення порушень, вчасно їх усунути або вчасно відреагувати на вимоги контролюючих органів.